29 sierpnia 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024

29 sierpnia 2013 – projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

29 sierpnia 2013 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego

XLV sesja Rady Miasta Żagań – 29 sierpnia 2013

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. ...

Rostrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego!

Zarządzenie Nr 179/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie odstąpienia...

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie ustalenia...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie dokonania...

Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie udzielenia...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dniac 28. 06. 2013 roku znak Pa. 366/13 na uchwałę...