RELACJA W RADIU ZACHóD – AUDIO (kliknij)W związku z nieprawdziwymi doniesieniami prasowymi na temat kontroli inwestycji dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym mieście, informujemy: Korekta, o której mowa w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wynika z kontroli realizacji inwestycji i stwierdzonych przez kontrolujących uchybień poczynionych na etapie prowadzenia procedury przetargowej. Zapewniamy jednak, że nie może być absolutnie mowy o łamaniu procedur przetargowych w tym przypadku! W Urzędzie Miasta postępowania prowadzone były w Wydziale Zamówień Publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z faktami w tej sprawie: 1. Gmina Żagań o statusie miejskim wszczęła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. ” Pałac Książęcy w Żaganiu -Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej ” Etap I w dniu 17. 03. 2009r , w oparciu o obowiązujące w tym okresie przepisy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rokuDz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. / Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058/. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. / dokonał w dniu 24. 04. 2009 r zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert, nie dokonywał zmian w ogłoszeniu. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ” jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzacej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie ” 2. W tym stanie prawnym zamawiający zmianę terminu opublikował na stronie internetowej, zgodnie z brzmieniem w/w artykułu. Dopiero nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 02 grudnia 2009 roku, zobligowała zamawiających do przekazania w w/w przypadku również zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, art. 38 ust. 6 ustawy Pzp po nowelizacji ustawy otrzymał brzmienie: ” jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzacej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie ” . Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. Ustawa ta weszła w życie z dniem 29 stycznia 2010 roku i będzie miała zastosowanie do przetargów ogłaszanych po tej dacie. Ustawa z dnia 02 grudnia 2009r zmieniła brzmienie art. 38 ust. 6 poprzez dopisanie zdania drugiego, że przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający jest obowiązany zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać je Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, czego nie było w poprzednim stanie prawnym, na podstawie którego zamawiający wszczynał przedmiotowe postępowanie przetargowe. 3. Reasumując powyższe zamawiający działał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm , a w szczególności zgodnie z art. 38 ust. 6 niniejszej ustawy, zachowując zasady uczciwej konkurencji i nie miało to wpływu na wynik postępowania o udzielenia zamówienia. Nie zgadzamy się z taką interpretacją przepisów. Nasi prawnicy stoją na stanowisku, że procedura została zachowana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami. Sprawy są w toku. Sprawa oprze się zapewne o Wojewódzki Sąd Administracyjny. My będziemy dowodzić swoich racji i walczyć o dobro miasta.