Od nowego roku szkolnego kontynuujemy we wszystkich szkołach podstawowych zajęcia w ramach projektu “Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu” ramach Poddziałania 9. 1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji społecznej oraz wady postawy, a także do wybranej grupy uczniów wykazujących wyjątkowe uzdolnienia w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodnicznych. Na potrzeby realizacji projektu wyposażono szkoły w dodatkowe pomoce dydaktyczne. Więcej informacji dot. udziału w projekcie można uzyskać w poszczególnych szkołach lub w Urzędzie Miasta – Wydział Oświaty, Kultury i Komunikacji Społecznej. PROJEKT WSPóŁFINANSOWANY ZE ŚRODKóW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO