Zarządzenie Nr 110/2013Pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Żagańz dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. ” Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXII/99/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Żagań o statusie miejskim na 2013 r. i Uchwały Nr XXXI/88/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. &sect11. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. ” 2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. &sect2Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:1) w Biuletynie Informacji Publicznej,2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań,3) na stronie internetowej www. um. zagan. pl &sect3Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Pełniąca funkcję Burmistrza Miasta Żagań Małgorzata Kuźniar