Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz &sect 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok zarządza się, co następuje: &sect 1 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. “Organizacja XV Międzynarodowego Forum Perkusji “. 2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie wspierania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. &sect 2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www. um. zagan. pl. &sect 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka