18 września odbyła się XIII sesja Rady Miasta Żagań, w obradach której uczestniczyło 17 radnych. Obrady rozpoczęło sprawozdanie st. kap. Krzysztofa Kominka, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu oraz Romana Kuczaka, p.o. Komendanta Straży Miejskiej na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Z przedstawionych sprawozdań wynika, iż strażacy w Żaganiu interweniują statystycznie co 15 godzin, w pierwszej połowie bieżącego roku doszło w mieście do 410 zdarzeń, do których zaangażowane zostali nasi strażnicy ognia. W tym okresie Straż Miejska podjęła 1167 interwencji, w tym 250 interwencji mandatowych.

Teresa Łapczyńska, Skarbnik Miasta, przedstawiła następnie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za I półrocze 2015 roku.

W ramach “Kwadransa Obywatelskiego” głos zabrała mieszkanka osiedla XXX-lecia, która przedłożyła Radzie Miasta petycję mieszkańców wraz z podpisami, w sprawie zachowania terenów zielonych na gruntach należących do Gminy Żagań o statusie miejskim, oddanym w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej, która planuje stworzenie na tym obszarze miejsc parkingowych. Drugi głos obywatelski stanowiła prośba o wsparcie działań podjętych przez jednego z mieszkańców mających na celu budowę sygnalizatora świetlnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza. 

W trakcie XIII sesji przyjęto 10 uchwał, m.in. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu, zgłoszeń kandydatów na ławników oraz uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników sądów powszechnych. Radni wybrali następnie 16  ławników do prac w Sądzie Rejonowym w Żaganiu. Rada Miasta Żagań przyznała również środki na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Żaganiu w kwocie 145 tysięcy złotych. Radni zgodzili się również na przyznanie dotacji Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w celu zakończenia modernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Pstrowskiego 12. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach oraz remonty w mieszkaniach przygotowywanych do ponownego zasiedlenia.