30 października 2015 roku w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego odbyła się XV sesja Rady Miasta Żagań, w której uczestniczyli wszyscy dyrektorzy żagańskich szkół i przedszkoli. W trakcie obrad naczelnik Wydziału Oświaty Zbigniew Białkowski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 oraz informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podległych Gminie Żagań o statusie miejskim, szczegółowo prezentując Radzie Miasta sytuację finansową i demograficzną podległych placówek oświatowych. 

Radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów planowanego cmentarza komunalnego oraz terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu ulicy Kożuchowskiej. Rada Miasta Żagań wyraziła również zgodę na objęcie przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną terenów znajdujących się w żagańskiej strefie przemysłowej.