Informujemy, że Zarządzeniem Nr 316/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

Do realizacji ww. zadania wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

l.p.

Nazwa organizacji

Kwota przyznana

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP  w Żaganiu

37.000 zł

2

PZ CARITAS przy parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu

29.000 zł

3.

PZ CARITAS przy parafii p.w. NNMP w Żaganiu

18.000 zł

 

RAZEM:

84.000 zł