16 lutego 2016 roku w siedzibie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu podpisano umowę stanowiącą ostatni element projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, zakładający modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu. Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Konsorcjum Firm: Molewski Sp. z o.o. z Włocławka, Molewski S.A. Chodecz.

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Wartość podpisanej dzisiaj umowy opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych brutto.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” zrealizowano dotychczas 5 kontraktów, dzięki którym rozbudowano sieć kanalizacyjną, uporządkowano system oczyszczania ścieków, zmodernizowano sieć wodociągową, wybudowano kolektor odciążający kanalizację ogólnospławną. Przed Spółką ostatni etap projektu zakładający modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu.