Informujemy, że Zarządzeniem Nr 284/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Do realizacji powyższego zadania wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

l.p.

Nazwa organizacji

Kwota przyznana

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP  w Żaganiu

37.000 zł

2

PZ CARITAS Parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu

29.000 zł

3.

PZ CARITAS Parafii p.w. NNMP w Żaganiu

18.000 zł

 

RAZEM:

84.000 zł

 

Zarządzenie Nr 284/2016