Informujemy, iż konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr LVII/35/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim.

Sposób prowadzenia konsultacji:

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań.

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, bądź ustnie do protokołu w Referacie Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.10.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.10.2018 r.

Podjęte ustalenia:

Do 09.10.2018 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zostanie przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.