W związku z błędem pisarskim zawartym w nadesłanym ogłoszeniu publikujemy poniżej sprostowanie nadesłane przez radę nadzorczą spółki.

 

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne;
 • staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym              w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie;
 • wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, jak również przepisów i wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności posiada znajomość branży, w tym obowiązujących rozwiązań normatywno – prawnych regulujących obszar tej branży;
 • niekaralność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
 1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki na najbliższe 3 lata”, uwzględniając w szczególności branżę Spółki, przy czym dokument ten nie powinien przekroczyć 5 stron formatu A4.

 

 • Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • CV kandydata, własnoręcznie podpisane;
 • list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;
 • kwestionariusz osobowy: wzór kwestionariusza określa załącznik nr 1;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • świadectwa pracy (inne dokumenty), zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy ogółem, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe   i osiągnięcia zawodowe np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia   o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o nagrodach lub wyróżnieniach;
 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niekaralność i stan zdrowia oraz inne dokumenty dotyczące dodatkowych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i osiągnięć zawodowych.
 • Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 mogą być poświadczone przez kandydata.

W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu.
 • Do zgłoszenia dołącza się ponadto następujące pisemne oświadczenia kandydata:
 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisu prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub w spółce, której dotyczy postępowanie, nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
 2. zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, której dotyczy postępowanie;
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 4. Wzór oświadczeń określa załącznik nr 2.
 5. Informacje dodatkowe:

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp.  z o.o. w Żaganiu w terminie do 26.11.2018r. do godziny 12:00” osobiście lub listownie (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu ocenia się w szczególności:
 • wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o branży, w której działa spółka;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • wiedzę w zakresie organizowania procesów usługowych;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju spółki.
 • Postanowienia końcowe
 • Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o  jego wynikach na piśmie, po zakończonym procesie rekrutacyjnym;
 • Informacja o wynikach konkursu i zawarcia umowy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta;
 • Dokumenty dotyczące Spółki (statut, odpis z KRS, informacje ekonomiczno – finansowe za 2017 r. podlegające ujawnieniu w Monitorze Polskim – B) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w Urzędzie Miasta Żagań w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego lub w siedzibie Spółki w Żaganiu przy ul. Nowogródzkiej 2.
 • Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza MPOiRD Sp. z o.o.

Materiał nadesłany