Zarządzeniem nr 312/2018  Burmistrz Miasta Żagań 28 grudnia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań”.

Do realizacji zadania wybrano Żagańskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Promyk” i przyznano dotację na sfinansowanie realizacji zadania w kwocie 34.000 zł.

Zarządzeniem nr 311/2018 Burmistrz Miasta Żagań 28  grudnia 2018 roku rozstrzygnął również otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Do realizacji zadania wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

l.p. Nazwa organizacji Kwota przyznana
1. Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP  w Żaganiu 37.000 zł
2 PZ CARITAS Parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu 47.000 zł
RAZEM: 84.000 zł

 

Zarządzenie nr 311/2018

Zarządzenie nr 312/2018