Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.

Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji tutaj.