Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 52/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno–hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 25.007,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedem złotych i 00/100), w formie powierzenia zadania.

Zarządzenie nr 52/2019