Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu poszukuje pielęgniarki w wymiarze ½ etatu z możliwością zwiększenia do całego. Termin składania dokumentów upływa 29 marca 2019 roku o godzinie 15.00. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu” lub drogą pocztową na adres:

Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu
ul. Skarbowa 24
68-100 Żagań

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki;
  • nienaganna postawa etyczna;
  • wysoka kultura osobista;
  • posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
  • minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej;
 2. Wymagania dodatkowe:
 •  preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi;
  • kreatywność i komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • wysokie umiejętności komunikacyjne;
  • odporność na stres;
  • obowiązkowość, rzetelność;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci;
  • obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka  i rodzicom;
  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny;
  • udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby;
  • pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi;
 • opieka nad dziećmi do lat 3;
  • szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych;
  • prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej;
  • prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka;
  • udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia    o zatrudnieniu);
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
  • oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu, w zakresie związanym z rekrutacją na stanowisko pielęgniarki.’’