29 marca 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Miasta Żagań, którą rozpoczęło zaprzysiężenie nowego radnego Jakuba Witka. W materiałach, które otrzymali radni przed posiedzeniem, znalazły się oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przygotowane przez policję, straż pożarną oraz żagańską straż miejską. Pierwszym punktem VI sesji stały się zatem wystąpienia komendantów tych jednostek. Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu, inspektor Daniel Gotthardt podkreślił, że zarówno on, jak i podlegli mu policjanci pozostają do dyspozycji radnych oraz mieszkańców. To ten bezpośredni kontakt jest bardzo ważnym aspektem policyjnej służby. Przypomniał również mieszkańcom o możliwości zgłaszania zagrożeń bezpośrednio funkcjonariuszom lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazane w tym systemie miejsca omówiono na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa. Dużo uwagi poświęcono również organizacji ruchu w Żaganiu oraz dostępnym miejscom parkingowym.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Krzysztof Kominek podkreślił, iż pomimo wzrostu ilości zagrożeń odnotowanych w roku ubiegłym, nie można odnotować wzrostu szkód w mieniu i ludziach wynikających z owych zdarzeń. Plagą w skali kraju są pożary sadzy w kominach. W Żaganiu największą bolączką strażaków jest jednak brak możliwości wodowania sprzętu na rzece Bóbr. O stworzenie slipów umożliwiających prowadzenie sprawnych akcji ratunkowych na rzece prosił w swoim wystąpieniu Krzysztof Kominek.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował komendantom obu służb za zabezpieczenie uroczystości 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Jak podkreślił gospodarz miasta, właściwie wyłącznie dzięki zaangażowaniu policjantów możliwy był tego dnia ruch w kierunku do i z muzeum. Na ręce zastępcy komendanta PSP Andrzej Katarzyniec przekazał życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla komendanta żagańskich strażaków.

Przed przystąpieniem po podejmowania uchwał głosu udzielono Zofii Zawadzkiej, prezes żagańskiego oddziału ZNP, która przedstawiła stanowisko związku w kontekście planowanego strajku nauczycieli.

Pierwsza z podjętych 29 marca 2019 roku uchwał dotyczyła zmian w budżecie miasta. Wprowadzono środki pozyskane z projektu “Trwałe wzmocnienie i nowe  ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” w wysokości 142 579 złotych. Zabezpieczono również kwotę 40 tysięcy złotych na podłączenie sieci światłowodowej do nowej siedziby monitoringu miejskiego na ul. Kolejowej oraz 4340 złotych na nagrody dla 7 funkcjonariuszy policji za osiągnięcia w służbie. Ponadto do uchwał zabezpieczających środki na dofinansowanie inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi miasto poniesie nie więcej niż 45% kosztów realizacji poszczególnych działań. Radni dokonali również zmian w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu “Łąk Staromiejskich II”, uporządkowali wykaz filii bibliotecznych, wprowadzili ulgę na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej dla weteranów, przychylając się w ten sposób do petycji środowiska wojskowego o uczynienie Żagania miastem przyjaznym weteranom.

Całe obrady VI sesji dostępne są na platformie internetowej – część pierwsza oraz część druga.