Informujemy, że 31 maja 2019 roku o godz. 10:00  w Pałacu Książęcym w Sali Kurlandzkiej odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Żagań.
 

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zmiany porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z VII  sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.04.2019 r.

  1. Sprawozdania z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.

5.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

7. Sprawozdania z działalności: Centrum Kultury, Pałac Książęcy, Biblioteki Miejskiej, Muzeum Obozów Jenieckich.

8.Uchwały:

a) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

b) w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żagań,

d) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok gminy Żagań o statusie miejskim,

e) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2030,

f) w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu,

g) w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu,

h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

i) w sprawie: przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2019-2021,

j) w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

k) w sprawie: diet dla radnych Rady Miasta Żagań.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.