Informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Chori Saganensis 2019”, złożona przez Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” z siedzibą przy ul. Rzeźniczaka 13/33, 65-119 Zielona Góra, na kwotę 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego o charakterze regionalnym, zamieszcza się ofertę Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,
  • na stronie internetowej www.urzadmiasta.zagan.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

KRS podmiotu

Statut organizacji

Oferta