28 czerwca odbyła się IX sesji Rady Miasta Żagań, w trakcie której radni zagłosowali jednogłośnie za udzieleniem burmistrzowi Andrzejowi Katarzyńcowi absolutorium oraz wotum zaufania.

W trakcie IX sesji rozpatrzono ponadto Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2018 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. Skarbnik Teresa Łapczyńska zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która potwierdziła prawidłowe wykonanie zeszłorocznego budżetu. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2018 rok.

W trakcie dzisiejszej sesji radni podjęli następnie piętnaście uchwał, zabezpieczając między innymi środki na przebudowę chodnika przy ulicy Jana Pawła II, wyrażając zgodę na dofinansowanie remontów ulic Żółkiewskiego, Kożuchowskiej oraz Jana Pawła II. W trakcie podejmowania uchwał dotyczących dofinansowania inwestycji prowadzonych przez powiat żagański podjęto dyskusję nad zasadnością takich działań. Radny Andrzej Chodań zgłosił swoje wątpliwości – czy warto dofinansowywać remonty dróg powiatowych, jeżeli niektóre z miejskich wymagają naprawy? Jak wyjaśnił zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, przez ostatnie lata wszystkie gminy zyskiwały na współpracy z powiatem. Wszystkie, oprócz Żagania. Jeżeli współpraca, w ramach której realizowane są wielomilionowe inwestycje przy 200-stu tysiącach wkładu gminy określana zostaje się mianem “rozbestwiania powiatu”, to warto ją podejmować. W ciągu ostatniego półrocza dzięki tej współpracy miasto zyskało bowiem w swoim obrębie cztery wyremontowane drogi.

W trakcie podejmowania uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, radni poparli propozycję radnego Grzegorza Kuźniara, aby wykluczyć ze składanych przez mieszkańców propozycji te, które dotyczyć będą remontów chodników i dróg oraz budowy dużych parkingów. Wszystko po to, aby w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować działania małe i “niedrogowe”, być może bardziej otwarte na zagospodarowanie miejskiej zieleni.

W trakcie IX sesji powołano również zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, przyjęto wieloletni program zagospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta oraz określono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Całość IX posiedzenia Rady Miasta Żagań dostępna jest w formie nagrań:

IX sesja RMŻ – cz. 1

IX sesja RMŻ – cz.2

IX sesja RMŻ – cz. 3

 

 

Całą