Zachęcamy do wnioskowania o dotację z BGK na realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym – nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
  • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Dotacje przeznaczone są dla:

  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • domów kultury,
  • bibliotek publicznych.

Więcej informacji tutaj.