W związku z zamiarem powołania Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu Burmistrz Miasta Żagania ogłasza nabór kandydatów na w/w stanowisko.

Preferować będziemy kandydatów legitymujących się:

  • wyższym wykształceniem,
  • minimum 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury,
  • doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i promocyjne,j
  • doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków UE.

Do składanej oferty należy załączyć proponowany program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury w Żaganiu opracowany przez kandydata. Wgląd do dokumentów oraz niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Centrum Kultury w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 4.

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opisanych „Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu” w Urzędzie Miasta Żagań, pokój nr 16, w terminie do 15 lipca 2019 r. do godz. 12°°, z podanymi danymi adresowymi  i numerem telefonu kandydata.

Oferta powinna zawierać kopie poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, podpisane na każdej ze stron oświadczenia:

  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Dyrektora Centrum Kultury,
  • oświadczenie o niekaralności oraz o posiadaniu pełni praw publicznych,
  •  cv oraz uzasadnienie ubiegania się o stanowisko opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”