Na prośbę dyrektora placówki publikujemy ogłoszenie o wolnym etacie w Żłobku Miejski nr 1 w Żaganiu:

Wymiar etatu: ½  z możliwością zwiększenia do całego etatu

Ilość etatów: 1 etat

Ogłoszono dnia: 2019-07-08

Termin składania dokumentów: 2019-08-23 do godz.15:00

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki;
  • nienaganna postawa etyczna;
  • wysoka kultura osobista;
  • posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
  • minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej;
 3. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi;
  • kreatywność i komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • wysokie umiejętności komunikacyjne;
  • odporność na stres;
  • obowiązkowość, rzetelność;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:

 • zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci;
  • obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom;
  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny;
  • udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby;
  • pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi;
 • opieka nad dziećmi do lat 3;
  • szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych;
  • prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej;
  • prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka;
  • udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy mieści się w Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu  przy ulicy Skarbowej 24. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymiar etatu – ½ , 4 godz. dziennie, 20 godzin w tygodniu z możliwością zwiększenia do całego etatu.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy.

 1. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV)            z następującymi dokumentami:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia    o zatrudnieniu);
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
  • oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu” należy składać osobiście w siedzibie Żłobka lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Żłobka) na adres:

Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu
ul. Skarbowa 24
68-100 Żagań

Aplikacje które wpłyną do Żłobka niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody. Dokumenty przesłane zarówno elektronicznie, pocztowo lub dostarczone osobiście nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, jeżeli nie będą zawierały poniższej klauzuli. Bardzo prosimy o jej zamieszczenie. Jeżeli chcecie Państwo aby złożone dokumenty były brane pod uwagę tylko i wyłącznie w danej rekrutacji (tylko jeden raz) proszę o opatrzenie dokumentów poniższą klauzulą zgody:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli podczas bieżącego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić Państwa kandydatury, a zechcecie Państwo aby w przyszłości Państwa CV było brane pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacji, przesłane dokumenty należy opatrzyć poniższą klauzulą zgody:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.