Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2019, poz. 1342) pomocą obejmuje się uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 • w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym kształcenia specjalnego:

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I   czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 • w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego:

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły branżowej szkoły I stopnia lub klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 • w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I technikum lub
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do dnia 20.09.2019 r.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Druki wniosków można pobrać poniżej (załącznik nr 1) oraz dostępne w poszczególnych szkołach i w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Żagań (pok. 12a).

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

 • w przypadku zakupów indywidualnych: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.– „Wyprawka szkolna”);
 • w przypadku zakupu dla grupy uczniów: potwierdzenie zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r.

Zał. 2 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 3 – Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.

Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:
– Uchwała Nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2019, poz. 1342)

UWAGA!
– Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Nie mogą to być ćwiczenia!!!);
– Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.