Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

W ramach Funduszu możliwa jest realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy specjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.

Nabór wniosków trwa od 16.09.2019 do 04.10.2019 r.

Dofinansowanie z EFRR wynosi do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania projektu to maksymalnie 15 tys. euro lub 25 tys. euro dla projektów, które mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej.

Do ubiegania się o dofinansowanie są uprawnieni następujący Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
 • euroregiony
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania
 • instytucje aktywizacji gospodarczej / placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby
 • placówki naukowe
 • instytucje kultury
 • instytucje sportowe
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi

Kompletny wniosek wraz z deklaracją partnera należy złożyć do 4 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.