W październiku bieżącego roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny dotyczący wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Projekt został opracowany i złożony w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna RPO L2020. Zakłada on wymianę 101 przestarzałych i nieekologicznych źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych na terenie Żagania na nowoczesne piece zasilane paliwem gazowym. Szacowana wartość projektu to 2 miliony złotych, a możliwe do uzyskania dofinansowanie w konkursie określone zostało na poziomie 50%.

4 wnioski w ramach Funduszu Małych Projektów programu współpracy Interreg VA

Realizując zadania mające na celu wspieranie międzynarodowej współpracy mieszkańców, wystąpiliśmy o środki zewnętrzne na działania z zakresu turystyki i kultury. Również w październiku złożyliśmy 4 wnioski w ramach Funduszu Małych Projektów programu Interreg VA na realizację w 2020 roku projektów wspierających współpracę z parterami po stronie niemieckiej. Wspólnie z miastami partnerskimi Żagań planuje zrealizować projekt turystyczny „Przygraniczne podróże – małe i duże”, projekt kulturalno-turystyczny „Transgraniczna pocztówka – polsko–niemiecki konkurs fotograficzny” oraz projekty kulturalne „Polsko–niemiecki kiermasz kwiatów “Kolorowe pogranicze”, „Jarmark pod Gwiazdką – polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe”. Wartość zaplanowanych przedsięwzięć to blisko 60 tysięcy Euro, z czego oczekiwane dofinansowanie stanowić będzie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% z budżetu państwa.

Co planujemy dokładnie zrealizować w ramach czterech złożonych projektów? “Przygraniczne podróże – małe i duże” ma na celu zaangażowanie mieszkańców miast partnerskich w aktywne poznawanie historii oraz wartości dziedzictwa transgranicznego. Projekt umożliwi wszystkim zainteresowanym poznanie trasy turystycznej, która zostanie stworzona, a następnie oznakowana w ramach projektu. Będzie ona uwzględniała najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca w Żaganiu, stolicy dawnego Księstwa Żagańskiego. Dodatkowo zorganizowany zostanie kurs na przewodnika turystycznego, opracowana zostanie publikacja na temat utworzonej w ramach projektu trasy oraz mapy i pocztówki ukazujące żagańskie zabytki.

Polsko–niemiecka wystawa kwiatów „Kolorowe pogranicze”, stanie się okazją do nawiązania do czasów międzynarodowej świetności Parku Książęcego w Żaganiu, kiedy to za panowania Doroty de Talleyrand-Périgord, za sprawą działalności niemieckich ogrodników, powstawały pałacowe ogrody. Będzie to doskonała lekcja historii dla mieszkańców pogranicza, a także okazja do miłego spędzenia wolnego czasu dla miłośników przyrody, kwiatów oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Projekt Transgraniczna pocztówka – polsko–niemiecki konkurs fotograficzny przewiduje organizację konkursu fotograficznego dla mieszkańców miast partnerskich. Ze względu na bogactwo kulturowe i naturalne obszarów pogranicza tematyka będzie dowolna, jednakże regulamin konkursu będzie wskazywał, że fotografie powinny być ściśle związane z obszarem pogranicza i jego mieszkańcami, zwyczajami, tradycją oraz dziedzictwem kulturowym łączącym uczestników projektu. Na bazie najpiękniejszych zdjęć zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa, wydany zostanie album oraz kalendarz.

Jarmark pod Gwiazdką – polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe przewiduje organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w pierwszej połowie grudnia 2020 r. z nieograniczonym udziałem mieszkańców Żagania oraz gości z miasta partnera projektu.  Celem zadania jest między innymi zacieśnienie współpracy i więzi mieszkańców przygranicznych miast na bazie wspólnego obchodzenia świąt o najbogatszych tradycjach. W ramach projektu planowane są warsztaty rękodzielnicze dla najmłodszych, prezentacje wyrobów związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi obu partnerów projektu, wspólne interaktywne przedstawienie uliczne oraz organizacja Jarmarku pod Gwiazdką.

Szansa na “Rozwój Lokalny”

W mijającym roku miasto złożyło też wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Nabór był skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 212 zarysów, w tym Żagań. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów.