Zarządzeniem nr 305/2019 Burmistrz Miasta Żagań w dniu 18 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi 84.000 złotych. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach. Świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Placówka zobowiązana będzie, w szczególności, do prowadzenia następujących działań:

 • realizacji programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współpracy z rodziną dziecka,
 • rozpoznania sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 • organizacji czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowycg oraz rozwój zainteresowań,
 • edukacji ogólnej dotyczącej kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 • stałego szeroko pojętego działania wychowawczego i opiekuńczego,
 • pomocy w nauce oraz problemach i trudnościach szkolnych,
 • dożywiania w ramach realizowanego programu,
 • zakupu materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 • zabezpieczenia warunków koniecznych do realizacji programu,
 • współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym mogą składać pisemne oferty na realizację zadania, na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Zarządzenie nr 305/2019

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania