W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim przekazano szkołom 65.800 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Środki wydatkowane zostaną na zakupy stołów do tenisa dla 5 miejskich podstawówek, zestawu do unihokeja dla PSP 4, 10 komputerów oraz rzutnika i ekranu dla PSP 3, 2 komputerów dla PSP 5, rzutnika dla PSP 1 oraz wyposażenia sportowego i doposażenia świetlic. Nowe sprzęty znajdą się w szkołach do końca roku.