Informujemy, że 27 grudnia 2019 roku Zarządzeniem nr 352/2019 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Do realizacji zadania wybrano następujące podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

l.p. Nazwa organizacji Kwota przyznana
1. Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP  w Żaganiu 44.000 zł
2 PZ CARITAS Parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu 40.000 zł
RAZEM: 84.000 zł

 

Zarządzenie 352/2019