21 stycznia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na przebudowę ulicy Ratuszowej z firmą ABM ZGORZELEC I  Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Jędrzychowicach 113, Zgorzelec, reprezentowaną przez prokurenta, panią Alicję Mrozińską. Koszt inwestycji wyniesie 1 117 839,07 złotych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych.

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Podpisana dzisiaj umowa obejmuje przebudowę ulicy Ratuszowej w Żaganiu na odcinku o długości 260 m.

W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

– wymiana istniejących nawierzchni (wraz z podbudową) na nawierzchnie rozbieralne wykonane z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki nawierzchni jezdni, uzupełnionej kostką granitową (porozbiórkową historyczną) przekazaną przez Inwestora,

– wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki kamiennej ciętej oraz z płyt granitowych,

– wykonanie nowych nawierzchni zatok postojowych z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej,

– przebudowa istniejących zjazdów z kostki kamiennej granitowej ciętej,

– budowa nowych i wymiana istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

– regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, skrzynek zasuw i zaworów,

– wymiana istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,

– rekultywacja istniejących terenów zielonych.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować inwestycję do 31 lipca 2020 roku.

Przypominamy, że dwa złożone przez Gminę Żagań o statusie miejskim wnioski dotyczące inwestycji drogowych uzyskały dofinansowanie w wysokości 60% wartości projektu z puli Funduszu Dróg Samorządowych! Oba wnioski złożone zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca 12 kwietnia 2019 roku. Ogólna wartość obu projektów wynosi 4 478 424 złote, z czego wartość pozyskanych środków – 2 670 263 złote! Są to pierwsze od 2008 roku środki pozyskane na drogi w Żaganiu.