31 stycznia 2020 roku odbyła się XVII sesja Rady Miasta Żagań. Wyjątkowo obrady przygotowano w sali wystawowej budynku dworca kolejowego w Żaganiu. W trakcie posiedzenia podjęto 5 uchwał. Dwie, głosami radnych, wycofano z porządku obrad. Doprecyzowania wymaga zdaniem rady uchwała w sprawie diet radnych oraz uchwała w sprawie powołania stałych komisji.

Rada miasta zdecydowała dzisiaj ujednolicić wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z nowelizacją przepisów. Wyrażono zgodę na nabycie przez gminę nieruchomości należącej do Skarbu Państwa w rejonie ulicy Żarskiej. Podejmując uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta wprowadzono poprawki, regulujące m.in. liczbę radnych posiadających inicjatywę uchwałodawczą, doprecyzowano sposób głosowania oraz wskazano organy sprawujące opiekę nad nowo powołanym organem doradczym. Decyzją głosów 15 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący odrzucono skargę na działalność Burmistrza Miasta Żagań.

Nagranie z sesji obejrzeć w dwóch materiałach poniżej:

XVII sesja Rady Miasta Żagań – cz. I

XVII sesja Rady Miasta Żagań – cz. II