Komunikat

6 lutego 2020 roku odbyły się dwa konkursy, w ramach których wybrano dyrektorów dwóch placówek oświatowych. Do konkursów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 3 przystąpiło po dwóch kandydatów, którzy zaprezentowali swoje koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju placówek przed dwunastoosobową komisją konkursową złożoną z dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, dwóch przedstawicieli Grona Pedagogicznego, po jednym przedstawicielu Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność, trzech przedstawicieli Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz trzech przedstawicieli organu prowadzącego.

Zdecydowaną większością głosów w pierwszym konkursie komisja wybrała na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Panią Agnieszkę Stanisławek. Do konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 przystąpiło dwóch kandydatów. Jeden nie spełniał wymogów formalnych i nie został dopuszczony do konkursu. Tylko jeden kandydat mógł zaprezentować przed komisją swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 3. Komisja pozytywnie oceniła koncepcję przedstawioną przez Panią Katarzynę Klorek-Razum i w głosowaniu tajnym wyraziła aprobatę dla jej kandydatury.

Burmistrz Miasta Żagań powierzył funkcję dyrektora Pani Agnieszce Stanisławek oraz Pani Katarzynie Razum-Klorek na okres trzech lat, argumentując swoja decyzję tym, iż jest to pierwsza praca obu pań na stanowisku kierowniczym.

Również 6 lutego 2020 roku zaszły zmiany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, w której stanowisko dyrektora pełnił Pan Tomasz Szewczyk. W placówce tej przeprowadzono trzy kontrole  (w roku 2016, 2018 oraz 2019), które wykazały szereg nieprawidłowości związanych z zarządzaniem placówką. Wskazane zalecenia pokontrolne nie były realizowane. Lubuski Kurator Oświaty, po przeanalizowaniu protokołów pokontrolnych, wydał pozytywną opinię w sprawie odwołania Pana Tomasza Szewczyka ze stanowiska dyrektora.