Komunikat

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu poszukuje głównego księgowego.

Termin składania dokumentów upływa 3 marca 2020 roku o godzinie 15:00:00

  I.   Wymagania w stosunku do kandydatów:
a.       Wymagania niezbędne:
 1. posiada  obywatelstwo polskie;
 2. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy i Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo  zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy i ustawy Karta Nauczyciela;
 6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego – spełnia  jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 2. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b.      Wymagania dodatkowe:
 1. posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont dla jednostki budżetowej i klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę budżetową i dyscypliny finansów publicznych;
 2. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (PROGMAN);
 3. obsługa bankowości elektronicznej oraz edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.

       II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. opracowanie projektów planów finansowych jednostki oraz sprawozdań  z ich realizacji;
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych jednostki;
 7. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania  dyscypliny finansów publicznych;
 8. prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym;
 9. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

   III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;
 6. oświadczenie, o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w PSP nr 2 będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);
 9. podpisana Klauzula informacyjna – RODO (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie kserokopie powinny zostać opatrzone podpisem kandydata poświadczającym zgodność z oryginałem.

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 2. stanowisko pracy usytuowane jest na  I piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Wojska Polskiego 1, w Żaganiu
 3. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 4. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 5. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 6. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 7. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

    V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a)      Termin: do 03.03.2020 r. do godz. 15.00
b)      Sposób:
 • oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie PSP nr 2 (gabinet 18, I piętro) osobiście lub drogą pocztową
 • zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań.
 • o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
c)      Miejsce:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu
ul. Wojska Polskiego 1, 68 – 100 Żagań
sekretariat (gabinet nr 18, I piętro)

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych