Zarządzeniem Burmistrza 23A/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadzono uproszczoną procedurę weryfikacji wniosków złożonych przez przedsiębiorców o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości należnych za II kwartał 2020 roku oraz zaległości z tytułu I raty podatku od środków transportowych za rok 2020. Decyzją burmistrza Andrzeja Katarzyńca pracownicy wydziału merytorycznego pomogą przedsiębiorcom w procesie wypełniania wniosków. Podatnik musi wybrać, o jaką pomoc wnioskuje – czy chce skorzystać z odroczenia terminu płatności należności, czy rozłożenia jej na raty.

Pomocy merytorycznej udzielą Państwu pracownicy Wydziału Podatków i Opłat – 684771022.

Wnioski w formie elektronicznej:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłok

Oświadczenie o sytuacji finansowej

Formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc dostępne są tutaj.