19 maja 2020 roku na wniosek radnego Tomasza Kwarcińskiego zwołano posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, w której udział wzięło siedmiu zaproszonych przedsiębiorców, reprezentujących branżę kosmetyczną, fryzjerską, hotelarską, gastronomiczną, turystyczną i restauratorską oraz przedstawiciel PUP w Żaganiu radny Tomasz Nowak.

Na początku posiedzenia skarbnik miasta Teresa Łapczyńska przedstawiła sytuację finansową miasta w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, przedstawiając wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku. Swoje sprawozdanie rozpoczęła od informacji o obniżeniu dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej. W tym roku zostały one zmniejszone o 219.530 złotych. Przy bardzo dużym niedofinansowaniu oświaty i obniżeniu subwencji zobowiązani będziemy wdrożyć podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 6% (od 1 września). Według wstępnych szacunków potrzeba na tel cel dodatkowych 350 tysięcy złotych.

Szacujemy, że w związku z epidemią i ograniczeniami zarówno w zakresie działalności gospodarczej, jak i administracji różnego szczebla spodziewamy się mniejszych wpływów do budżetu w wysokości prawie 2 milionów złotych. Zmniejszone będą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych czy z tytułu udziału w podatku  dochodowym od osób prawnych,  z czynszów najmu, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, z opłaty targowej oraz z opłat za przedszkole. Postulowane skutki zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości od osób prawnych za II kwartał oraz z  50% II raty podatku od środków transportowych szacuje się na poziomie 3,5 miliona złotych. Na to jednakże miasta nie stać. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta może łącznie wynieść 6,5 miliona złotych!

W związku z tym, że dochody budżetu mogą być znacznie mniejsze od planowanych, dokonano analizy planu wydatków budżetowych. Na podstawie jej wyników dokonano ograniczenia wydatków w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Rady Miasta (jednocześnie zmniejszeniu ulegnie zatrudnienie w magistracie o 5 pracowników), zmniejszono wydatki na promocję miasta i na zadania z zakresu gospodarki  komunalnej  i  ochrony  środowiska (m.in. na konserwację i remonty kanalizacji deszczowej, na utrzymanie zieleni miejskiej, na iluminację świąteczną miasta, na organizację imprez kulturalnych, na dotację dla Żagańskiego Pałacu Kultury, w związku z rezygnacją z organizacji wielu imprez kulturalnych dla mieszkańców, w tym Jarmarku św. Michała, na dotacje na remonty obiektów zabytkowych, na organizację imprez sportowych, stypendia dla sportowców oraz na  przygotowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości do sezonu). Ograniczenia te przyniosą około 1.782.380 złotych oszczędności.

W związku z obecną sytuacją odrzucono wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej o zwiększenie dotacji przedmiotowej na bieżące remonty… Skarbnik Teresa Łapczyńska przedstawiła również sytuację finansową miejskich spółek oraz instytucji kultury. Szacunkowe straty spółki Arena wyniosą w pierwszym półroczu około 1,5 miliona złotych. Liczenie strat trwa obecnie również w MZK. Wszystkie miejskie jednostki korzystają z dostępnych pakietów pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

W dalszej części spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprezentował Żagański Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom, omawiając szczegółowo możliwości, jakie przygotowało miasto w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii. Pomoc w pierwszym zakresie skierowana została do małych firm i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, właścicieli małych punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych. Tych, którzy z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do zamknięcia punktów handlowych zwolniono z płatności czynszów za swoje lokale i stoiska targowe, wprowadzono możliwość przesunięcia w czasie terminów zobowiązań podatkowych, zniesiono naliczanie opłaty prolongacyjnej, wprowadzono zwolnienia z dzierżaw za ogródki gastronomiczne czy ekspozycję towarów.

Tomasz Nowak wyjaśnił zasady korzystania z tarczy antykryzysowej za pośrednictwem powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy wskazali również dodatkowe możliwości pomocy oferowane przez inne instytucje. Każdy z przedsiębiorców przedstawił swoją sytuację, wskazując na trudności, z którymi zetknęła się reprezentowana przez niego branża. Niektórzy nadal mają ograniczony zakres działania, inni jeszcze nie rozpoczęli pracy.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec powtórzył prośbę, którą skierował do przedsiębiorców na poprzednim spotkaniu 23 kwietnia 2020 roku. Gospodarz miasta proponował, by rozłożyć na raty powstałe należności. Jesienią możliwa będzie ocena indywidualnych potrzeb firm w oparciu o ich sytuację finansową. Burmistrz zapewnił gotowość do kolejnych rozmów. Przewodniczący Komisji Gospodarki zaproponował organizację kolejnego spotkania z zakresu pomocy przedsiębiorcom jesienią bieżącego roku.