W piątek 26 czerwca odbyła się XXI sesja Rady Miasta Żagań. Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał zaproszony na posiedzenie zastępca komendanta 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach dr n. med. Marek Femlak, który przedstawił sytuację szpitala w trakcie pandemii. Na pytania dotyczące planowanych zmian w strukturze żagańskiej filii komendant wyjaśnił, że planowana jest restrukturyzacja jednostki. Zakres wprowadzanych zmian nie jest jednak jeszcze przesądzony. Karty są na stole – powiedział Marek Femlak. Nie jest za późno na rozmowy. Nie ma sytuacji, w której “ktoś coś przegapił”. We wtorek, z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca, dojdzie do spotkania w tej sprawie u Wojewody Lubuskiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządu żagańskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. Jak podkreślił zastępca komendanta dla Żagania znacznie bardziej niebezpieczna może okazać się planowana likwidacja karetki S (karetki z lekarzem). Walczymy wspólnie z komendantem, z Panem burmistrzem, ze starostą o utrzymanie naszej karetki – powiedział Marek Femlak. – Są przymiarki, aby zlikwidować w województwie 5 karetek S i zostaniemy z karetką P (tylko z ratownikiem).

Wystąpień komendanta Marka Femlaka oraz wieloletniej pracownicy szpitala, pielęgniarki Krystyny Bugaj, całej dyskusji na temat planów restrukturyzacji żagańskiej filii można wysłuchać w drugiej części nagrania z XXI sesji.

W trakcie obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żagań. Z dziewiętnastu obecnych na sesji radnych 16 głosowało za, 2 było przeciw (radni Tomasz Kwarciński i Daniel Marchewka), jeden wstrzymał się od głosu (Jakub Witek).  Podjęto również uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 – za głosowało 17 radnych, przeciw był Tomasz Kwarciński, radny Daniel Marchewka wstrzymał się od głosu. W sprawie absolutorium dla burmistrza Andrzeja Katarzyńca za rok 2019 siedemnastu radnych głosowało za, dwóch przeciw (Tomasz Kwarciński, Daniel Marchewka).

Radny Dariusz Jadach zapytał o zwrot należności  z gmin ościennych za uczęszczanie dzieci z tych gmin do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Jak poinformował zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, wszystkie gminy uregulowały zobowiązania wobec Żagania za lata 2014, 2015, 2016. Jedynie gmina wiejska Żagań zalega ze zwrotem prawie pół miliona złotych na rzecz miasta. W odniesieniu do sugestii radnego Daniela Marchewki, iż takie roszczenie jest to “zagadnienie prawnie niejasne” przypominamy, że po pierwsze gmina uznała je za zasadne w roku ubiegłym regulując należność za rok 2014, po drugie w tym tygodniu pojawiła się deklaracja gminy wiejskiej, że należność za lata 2015 i 2016 zostanie uregulowana niebawem. Zagadnienie to jest bardzo jasne. Wynika z przepisów.

Nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie prawne przewidziane w art. 79a, które weszło w życie z dniem 1 września 2014 r. Przepis ten precyzuje sposób rozliczeń pomiędzy gminami w przypadku, gdy z gminnego przedszkola korzysta dziecko zamieszkujące w sąsiedniej gminie. Stosownie do jego treści, jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

27 października 2017 weszła w życie Ustawa o Finansowaniu Zadań Oświatowych, która w Rozdziale 4 Art. 51 nakłada taki sam obowiązek na gminy dotyczący pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego.

Informujemy, że nieściągalność należności z tytułu uczęszczania dzieci innych gmin do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za kadencji Daniela Marchewki wynosiła prawie 2 miliony złotych – te miliony uda się odzyskać.

Zachęcamy do obejrzenia wszystkich materiałów z XXI sesji – część 1 oraz część 3