Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu otrzymała 37151 euro na realizację projektu Erasmus+ KA 1  Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Open Your Mind – Be Creative, Be Effective!”

Celem strategicznym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli, a w efekcie kompetencji uczniów, w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych i aktywizujących metod pracy, organizacji nauczania i współpracy w szkole.

Projektem zostaną objęci pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz kadra zarządzająca szkołą, w sumie 11 osób. Wezmą oni udział w 14 mobilnościach, w tym job shadowing (obserwacja pracy w partnerskiej szkole w Hiszpanii) Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych za granicą (poprzedzonych kursem językowym w szkole), co wpłynie na wzrost kompetencji językowych nauczycieli.

W projekcie duży nacisk zostanie położony na podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli m.in. poprzez udział w szkoleniach zagranicznych jak i poprzez dokształcanie na platformie internetowej z zakresu narzędzi TIK i metod aktywizujących. Nauczyciele ci będą wykorzystywać poznane narzędzia w pracy z uczniami oraz podczas realizacji projektów, być może z nauczycielami poznanymi podczas mobilności, dyrekcja zaś wykorzysta poznane narzędzia do pracy w zarządzaniu szkołą.

W szerszym kontekście projekt przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły i jej znaczenia w środowisku lokalnym.

Autorką i koordynatorką projektu jest Wioletta Sosnowska. Serdecznie gratulujemy!