Lubuski Kurator Oświaty wystąpił do Burmistrza Miasta Żagań o wyjaśnienia w związku z pismem nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przesłanym do kuratorium, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubuskiego, żarskiego kuratorium, związków zawodowych nauczycieli oraz lokalnych mediów. W odpowiedzi na to wezwanie przygotowano wyjaśnienia, które wielokrotnie publikowano również na stronie miejskiej i przekazywano bezpośrednio zainteresowanym. Każdorazowo dementowano plotkę o “likwidacji” szkoły, wyjaśniając zasady funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych w Żaganiu. Podjęte decyzje wynikają z mniejszej niż w latach ubiegłych liczby dzieci w klasach pierwszych. Publikujemy treść wysłanych do Ewy Rawy, Lubuskiej Kurator Oświaty, wyjaśnień.

 

                                                   Szanowna Pani Kurator

W odpowiedzi na pismo KO.II.552.18.95.2020.WM z dnia 1 czerwca 2020 r. dotyczące wyjaśnienia sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu dotyczące naboru uczniów do klasy I przesyłam stosowne wyjaśnienia.

            Na spotkaniu z dyrektorami szkół, które odbyło się w miesiącu lutym 2020r. przekazaliśmy informację o planowanej liczbie oddziałów w poszczególnych szkołach. Decyzję taką podjęliśmy na podstawie analizy ilości uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych oraz na podstawie ilości dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie miasta Żagania. W roku szkolnym 2020/2021 tylko 195 uczniów rozpocznie naukę w klasach pierwszych. W związku niżem demograficznym w nowym roku szkolnym zaplanowaliśmy 11 klas pierwszych, odpowiednio w SP nr 1 – 1 oddział, SP nr 2 – 2 oddziały, SP nr 3 – 1 oddział, SP nr 4 – 1 oddział, SP nr 5 – 2 oddziały oraz w SP nr 7 – 4 oddziały.

Wszystkie arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2020/2021 przy takim rozłożeniu klas pierwszych zostały pozytywnie zaopiniowane przez organizacje związkowe, które nie wniosły żadnych uwag do projektów.

Moim priorytetem jako Burmistrza Miasta jest zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Z tego powodu spoglądamy na oświatę całościowo, mając na uwadze dobro i równe traktowanie wszystkich placówek oświatowych.

Utworzenie dwóch oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 może doprowadzić do sytuacji powodującej zmniejszenie ilości klas pierwszych o jeden oddział w Szkole Podstawowej nr 7, w Szkole Podstawowej nr 2. Zagrożone otwarciem będą oddziały w szkołach nr 3 i 4. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do konieczności zwolnień nauczycieli w szkołach nr 2, 3, 4, i 7.

Utworzenie jednej klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, zgodnie ze złożonym projektem arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021, nie powoduje zagrożenia zwolnieniami nauczycieli w tej szkole oraz gwarantuje stabilizację zatrudnienia w innych naszych jednostkach. Co więcej, na żadnym etapie rozmów dotyczącym organizacji roku szkolnego 2020/2021, nie byliśmy informowani przez panią dyrektor o takim zagrożeniu.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z obwodu szkoły przyjętych jest tylko 4 uczniów na 11, którzy zamieszkują w obwodzie. Pozostali uczniowie to uczniowie spoza obwodu szkoły. Z 23 trzech nieprzyjętych uczniów stwierdzono, że 21 jest przyjętych do innych szkół na terenie Żagania, w tym: 9 do SP nr 7, 7 do SP nr 2, 3 do SP nr 5, 2 do SP nr 4 oraz jeden uczeń jest przyjęty równocześnie do SP1 oraz SP 5 i SP 7.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 to szkoła maksymalne dwuoddziałowa na każdym poziomie kształcenia. Obecnie w szkole funkcjonuje 17 oddziałów. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za utworzeniem jednego oddziału w klasie pierwszej jest stołówka, która może pomieścić jednorazowo tylko 30 osób. Z obiadów korzysta 116 uczniów (informacje podane przez dyrektora szkoły). Uczniom, którzy jedzą obiady na ostatnich zmianach często brakuje zupy oraz podawane są zimne posiłki. Dodatkowo uczniowie w klasach I-III uczą się w systemie zmianowym.

Odpowiadając na postawione w piśmie pytania stwierdzam, że:

  1. Decyzja podjęta została na podstawie analizy ilości uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych oraz na podstawie ilości dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie miasta Żagania. W roku szkolnym 2020/2021 tyko 195 uczniów rozpocznie naukę w klasach pierwszych. Złożone wnioski do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 są w większości wnioskami uczniów z innych obwodów szkolnych.
  2. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 poz. 910) wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Weryfikacja danych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpiła na wniosek dyrektora PSP 1 złożony w dniu 30 kwietnia 2020 r., w którym wskazano dane otrzymane od rodziców kandydatów do I klasy na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 p. o.
  3. Według danych, jakie posiadał Wydział Oświaty, liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 i zamieszkała w obwodzie szkoły wynosi 11. Liczba podana przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 to 18 uczniów. Różnica w liczbie dzieci wzbudziła nasze wątpliwości, dlatego dane te należało zweryfikować. Taka sytuacja nie miała miejsca w innych szkołach, zatem nie było konieczności weryfikacji uczniów w innych placówkach.
  4. Nie tylko w Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych zaplanowany jest jeden odział mniej. Podobna sytuacja ma miejsce w klasach pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie zmniejszona jest liczba klas z trzech do dwóch. W obecnych kasach ósmych mamy 194 uczniów, którzy uczęszczają do 11 oddziałów. W roku szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych rozpocznie naukę 195 uczniów, także w 11 oddziałach, co świadczy o zachowaniu takiej samej ilości oddziałów w żagańskich szkołach.

Stanowisko to przedstawił również osobiście zastępca burmistrza Sebastian Kulesza w trakcie spotkania z Lubuską Kurator Oświaty. Organ nadzoru uznał wyjaśnienia za wyczerpujące, a decyzję Burmistrza Miasta Żagań za zasadną.