29 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta Żagań spotkał się zespół oceniający Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, rozpoczynając pracę nad opracowaniem Strategii na kolejne 5 lat. Konieczność przygotowania dokumentu wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, sekretarz miasta Anita Staszkowian, kierownik OPS w Żaganiu Piotr Puchalski wspólnie z zastępcą Małgorzatą Olczak, pracownicy magistratu – naczelnicy Kinga Komar i Mariusz Krugły oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Monika Wojtysiak.

Strategia pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów  i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez miasto środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

Aktualna strategia obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku. Przed podjęciem uchwały Rady Miasta Żagań o przyjęciu dokumentu zostanie on poddany konsultacjom społecznym.