Uwaga komunikat

29 października 2020 r.  zostało ponownie  ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowej – II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”.  W poprzednim postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, którą Zamawiający musiał odrzucić z powodu błędu w obliczeniu ceny.

Zakres  zamówienia  nie uległ zmianie i jego  przedmiotem jest przeprowadzenie ratunkowych archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych, w  związku z ujawnieniem korony murów i fragmentarycznie zachowanych posadzek pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowej- II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”. Zakres przewidywanych prac obejmuje kompleksową obsługę archeologiczną i konserwatorską oraz przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji, na obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 984. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie terenu badań oraz zasypanie wykopów.

Badania będą odbywały się na placu budowy, w trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Ratuszowej – II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”, z terminem ich wykonania do 20 grudnia 2020 r., z możliwością  przedłużenia – w uzasadnionych przypadkach, określonych w SIWZ.

Termin składania ofert ustalono do dnia 9 listopada 2020 r. do godziny 10.00. Link  do przetargu poniżej:

https://bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/664/WYKONANIE_BADAN_ARCHEOLOGICZNO__E2_80_93_ARCHITEKTONICZNYCH_WRAZ_Z_OPRACOWANIEM_ICH_WYNIKOW_W_RAMACH_ZADANIA_PN___22PRZEBUDOWA_UL__RATUSZOWEJ__E2_80_93_II_ETAP_MODERNIZACJI_KOMUNIKACYJNEJ_W_CENTRUM_MIASTA_W_ZAGANIU_22/