Zarządzeniem nr 331/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.”

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 331/2020

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

zdjęcie iStock