PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2021

W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o  kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3

W Programie mogą wziąć udział:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka;

b) osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 roku.

Zakres pomocy może obejmować np.:

a) wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b) wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;

d) asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);

e) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków;

f) podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny);

g) wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

h) korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (68)4782234, 4782235, 4782236, 4782237 lub informację drogą mailową na adres: sekretariat@ops.zagan.pl w terminie do 05.01.2021 r.

Źródło: materiały prasowe OPS ŻAGAŃ