Droga na stefie Asnyka

8 lutego 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią teletechniczną, energetyczną i budową oświetlenia drogowego, łączącą obwodnicę miejską DK 12 ze strefą przemysłową Würtha. Planowana droga ma zapewnić obsługę komunikacyjną terenów przemysłowych zlokalizowanych na działkach: 1762/16, 1753/3,1753/17, 1753/14, 1451/5 i 1450/1. Przewiduje się realizację nawierzchni jezdni o szerokości 6 m, długości ok 2.6 km oraz jednostronnego pasa pieszo-rowerowego o długości ok. 2.1 km.  Zaprojektowana droga powinna być zlokalizowana w obrębie działek nr: 387/3, 1761/3, 1762/3, 1760/3, 1762/17, 1757/1, 1761/5, 1761/6, 1757/5, 1762/17, 1757/1, 1756/2, 1759/4, 1755/7, 1753/16, 1753/13, 1612/4, 1451/4, części działki nr 1760/3 oraz, w razie konieczności, w obrębie fragmentów działek inwestycyjnych i posiadać również połączenie z ul. Chrobrego (drogą powiatową). Wszystkie wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy Żagań o statusie miejskim za wyjątkiem części działki nr 1760/3, dla której gmina uzyskała zgodę na dysponowanie częścią nieruchomości do celów projektowych. W projekcie drogi należy uwzględnić charakter obszaru, przeznaczenie oraz dobrać takie parametry, które umożliwią bezpieczne poruszanie się po drodze sprzętu ciężkiego. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy  ponosi Wykonawca.

Elektroniczne składanie ofert wyznaczono do 18 lutego 2021 roku do godziny 10.00 .

Link  do przetargu