Mapa terenu projektowanego cmentarza

9 lutego zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Kożuchowskiej w Żaganiu na terenie działki nr 3960/4, obręb 0002 Żagań, jedn. ew. 081002_1, Gmina Żagań o statusie miejskim w ramach zadania: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej”. Działka na której planowana jest inwestycja posiada powierzchnię 7.8818 ha i stanowi własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych związanych z budową cmentarza i niezbędnej infrastruktury obejmującej m.in.:

 • zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 • budowę kaplicy cmentarnej z uwzględnieniem pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych;
 • budowę budynku biurowo-administracyjnego;
 • wyposażenie terenu w instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej;
 • skomunikowanie projektowanego cmentarza z istniejącymi drogami (droga dojazdowa do cmentarza);
 • budowę parkingu;
 • zagospodarowanie powierzchni na groby;
 • wyznaczenie optymalnej ilości miejsc grzebalnych ze szczegółową prognozą okresu użytkowania cmentarza;
 • budowę kolumbarium;
 • budowę utwardzonych alejek cmentarnych;
 • elementy małej architektury (ławki, kosze na odpadki);
 • oświetlenie cmentarza;
 • odwodnienie cmentarza;
 • lokalizację tablicy informacyjnej, tablicę z planem cmentarza;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • ogrodzenie cmentarza.

Preferowane jest opracowanie projektu zjazdu z Drogi Wojewódzkiej nr 296 odrębnie. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Zamawiający wyznaczył termin elektronicznego składania ofert do 22 lutego 2021 roku do godziny 10.00.

Link do postępowania