Inwestycje drogowe

23 marca 2021 roku Andrzej Katarzyniec wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni ulicy Prusa w Żaganiu”. Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni ciągów jezdnych, pieszo-jezdnych oraz nawierzchni dojść i zjazdów do posesji. Inwestycja obejmuje działki nr 771/5, 759/5, 759/3, 3353/107, 3353/110, 3353/106, 3353/1123, 771/1.

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni szutrowej oraz wykonaniu nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zakres objęty planowaną inwestycją jest kontynuacją istniejących ciągów komunikacyjnych. Obszar objęty inwestycją ma charakter dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych i obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W miejscu planowanej przebudowy na terenie ul. Prusa aktualnie znajdują się drogi szutrowe utwardzone tłuczniem. Stan techniczny istniejącej nawierzchni określono jako zły ze względu na liczne koleiny, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Odwodnienie całego terenu odbywa się powierzchniowo do istniejącej w ul. Prusa kanalizacji deszczowej. Na odcinkach objętych projektem brak jest wydzielonych ciągów pieszych. Zadanie zaprojektowano zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt obejmuje  przebudowę nawierzchni ul. Prusa, która poprawi stan istniejących nawierzchni oraz uporządkuje ruch jezdny i pieszy, nawiązując do istniejących ciągów komunikacyjnych. Ciągi jezdne i piesze maja być  wykonane z kostki betonowej (w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania ul. Prusa) co poprawi znacząco komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz odwodnienie powierzchniowe jezdni.

Elektroniczne składanie ofert Zamawiający wyznaczył do 8 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00. Ogłoszenie wraz z dokumentacją dostępne jest na stronie.