Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XXXII sesja Rady Miasta Żagań  rozpocznie się  25 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury, w Sali Kryształowej.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.05.2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 6. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 7. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 r.

– opinie Komisji Stałych

– wystąpienia radnych

– wystąpienia mieszkańców

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żagań wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 rok.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żagań o statusie miejskim.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2020 rok.
 8. Uchwały: a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. b) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2021/2022. c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. e) w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków. f) w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. g) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026. h) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu. i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cichej w Żaganiu.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Miasta Żagań oraz projekty uchwał