Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 29 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 26.11.2021 r. oraz protokołu z XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 07.12.2021 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.

a) Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

b) Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

5. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2021-2034.

c) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

d) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038.

e) uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim:

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie opinii komisji Rady Miasta,

– przedstawienie ewentualnych autopoprawek przez Burmistrza do projektu uchwały,

– dyskusja nad projektem budżetu,

– głosowanie nad wniesionymi przez Burmistrza autopoprawkami,

– głosowanie nad  projektem uchwały budżetowej.

f) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

g) w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2022 rok.

j) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu oraz nadania jej statutu.

k) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.

l) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2022.

m) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/181/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/84/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2021.

n) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

o) zmieniająca uchwałę NR XXXVI/194/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.

p) zmieniająca Uchwałę nr LVI/53/2018 w sprawie przyjęcia “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie miejskim”.

r) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031”.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie sesji.