Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 28 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury rozpocznie się XL sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2021 r.
 4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 5. Sprawozdania z działalności za 2021 r.

– Komisji Stałych Rady Miasta Żagań

– Komisji Rewizyjnej

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Przedłożenie planów pracy na 2022 rok Stałych Komisji Rady Miasta Żagań, w tym:

– Komisji Gospodarki Miejskiej.

– Komisji Budżetu i Finansów.

– Komisji Oświaty i Kultury.

– Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

– Przedłożenie planu pracy na rok 2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 3. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/195/2021 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

h) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Żagańskiemu Pałacowi Kultury w Żaganiu.

i) w sprawie: przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2022-2024.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.