W dniu 11.02.2022 r. Burmistrz Miasta Żagań podpisał umowę z Wojewodą Lubuskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Program oferuje usługi asystenta osobistego i skierowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.

Program, będzie realizowany od lutego 2022 r. do końca grudnia 2022 roku. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i obejmować pomoc w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Udział w Programie jest bezpłatny. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla:

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizacja Programu asystencji wpisuje się w Cel strategiczny III: Żagań – Miasto dla mieszkańców o silniejszym wymiarze społecznym Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031. W ramach celu operacyjnego 3.4 zakłada się „Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (…)”. To kolejne z działań podejmowanych przez miasto, które ma na celu wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Wysokość środków pozyskanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” na ten cel wynosi: 230.683,20 zł.