Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 25 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się w formie zdalnej XLI Sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.01.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Informacja o realizacji w 2021 r. stypendiów o charakterze socjalnym.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  9. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  10. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038.

c) w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego.

d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

e) uchylająca uchwały w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim oraz opłat za eksponowanie reklam na gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

f) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/229/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2022.

g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu.

h) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.

i) zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań.

j) w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2024.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.